open/close

BREXIT NEWS

פרישת הממלכה המאוחדת מהאיחוד האירופי (Brexit) והשפעתה על הסחר עם ישראל

 

עפ"י הודעת מטה מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מדצמבר 2018, סעיף 50 לאמנת ליסבון ממרץ 2017, התניע את תהליך יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי. תהליך זה, אמור להסתיים תוך שנתיים מיום הפעלת הסעיף קרי מרץ 2019.

בחודשים שחלפו מאז, פעלו הבריטים לגיבוש תנאי הפרישה, לרבות הסכם מעבר עם האיחוד האירופי, אשר יאפשר לצדדים זמן הסתגלות על ידי קביעת תקופת מעבר עד סוף 2020.

במידה והסכם המעבר לא יאושר בבריטניה – היציאה תתרחש בסוף חודש מרץ 2019.
על מנת להבטיח שקשרי הסחר החשובים בין ישראל לבין בריטניה יימשכו גם לאחר יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי, הוקמה קבוצת עבודה משותפת בדרג מקצועי. קבוצה זו, בהובלת משרדי הכלכלה והסחר של שתי המדינות, פועלת לאימוץ הסכם סחר חופשי ונספחיו, לרבות הסכם הכרה הדדית בבדיקות בתחום התרופות (ACAA) שיושתת על ההסכם הקיים עם האיחוד. זאת כדי לייצר המשכיות וודאות ליצואנים משני הצדדים באופן מיידי.

מטרת הצדדים היא להפוך את ההסכם הקיים בין ישראל והאיחוד האירופי להסכם בילטראלי בין ישראל ובריטניה, תוך הכנסת שינויים מינימליים המתחייבים מהמעבר. כלומר, צפוי כי הסחר בין הצדדים ימשיך להתקיים באותם תנאים בהם הוא מתקיים כיום.
מעבר לפרסום משרד הכלכלה בנוגע להסכמי הסחר עם ישראל, ה BREXIT ישפיע משמעותית על הסחר בין אנגליה למדינות אירופה, מאחר והסכמי מיסוי חדשים יכנסו לתוקף וילוו גם בדרישות לרשיונות יבוא/יצוא לטובין מסויימים.
משאיות אל ומאנגליה יחוייבו לעבור בגבול מכסי, דבר העשוי לגרור עלויות נוספות ועיכובים בגבולות.