open/close

התייקרות מחירים בגין המעבר לדלק ירוק

שינויים משמעותיים צפויים במחירי ההובלה הימית, בשל החוק החדש אשר יחייב שימוש אניות בדלק ירוק (בעל אחוז גופרית נמוך)

הננו לעדכנכם כי תחום הספנות עומד לעבור שינוי משמעותי במחירי ההובלה: על פי חוק אשר נחקק בארגון IMO International Maritime Organization , החל מ 2020 לא יהיה חוקי להפליג באנייה המשתמשת בדלק המכיל מעל 0.5% גופרית, אלא אם האנייה בעלת מערכת לניקוי גזי פליטה.

בהתחשב בעובדה כי אניית מכולות גדולה שורפת בים כ 350 טון דלק ביום, הרי שהעלות הנוספת תהיה מאסיבית.
על פי הערכות גורמים מקצועיים, כאשר תעשיית הספנות תעבור משימוש בדלק רגיל - HFO לשימוש בדלק נקי - LSFO, העלות הנוספת בגין הוצאות דלק תהייה כ 34 מיליארד דולר בשנה.
נזכיר כי 2018/ 2017 היו שנים מוצלחת עבור מגזר הספנות ועל פי הערכות, המגזר כולו השיג רווח מאוחד של כ 7 מיליארד דולר בשנה.
לור הנתונים שלעיל, מובן כי חברות הספנות לא תוכלנה לספוג את העלות הנוספת ולכן תחייבנה את הלקוחות בצורת עלויות דלק.
עם תחילת שנת 2019 החלו חברות הספנות הגדולות בעולם בגביית היטלי דלק (כהכנה להחלת התקנות בינואר 2020).
על פי הערכות בענף, היטלי הדלק עשויים לייקר את התעריפים בכ-5% עד 10%, בהתאם לנתיב הסחר.
נמשיך לעדכן בחדשות בנושא.