open/close

ביטול הקלות שער עולמי

הננו להודיעכם כי התקבל עדכון מאת ראש מינהל המכס, מר אבי ארדיטי, כי חובת צירוף "כתב הרשאה" ו"תצהיר יבואן", הינה החל מה 1.11.18

הננו להודיעכם כי על פי הנחיות המכס העדכניות החל מה- 1.11.18 

לא ישוחררו משלוחים ליבואנים אשר לא שדרו למכס כתב הרשאה (ייפוי כח) מקוון לסוכן המכס

ולא ישוחררו משלוחים ליבואנים אשר לא שידרו למכס תצהירי יבואן בעבור כל הספקים

למעט יבואנים אשר קבלו פטור מהמכס – AEO ויבואן מאושר.