open/close

עיכובים בנמלי רוטרדם ואנטוורפן ומובילים יבשתיים בכל אירופה

הננו לעדכנכם בנושא עיכובים בנמלי רוטרדם ואנטוורפן.
עקב ירידת מפלס מי הריין, נוצרה האטה ניכרת בתנועת הדוברות וכתוצאה שוב עולה רמת הצפיפות בנמלי רוטרדם ואנטוורפן.

נהר הריין, עובר בגרמניה, צרפת ושוויץ ומשמש עורק ימי להעברת מכולות מהנמלים הללו לעורף אירופה.
תוך זמן קצר תנועת המכולות תוסט מהנהר לחלופות כגון הובלה ברכבת ובמשאיות, אולם גם בחלופות אלו אין די קיבולת להתמודד עם הביקוש.
בנוסף אנו מזכירים כי בחודשי הקייץ באירופה יש ביקוש רב למובילים יבשתיים שכן אלה גם בחופשים ארוכים.
אנו מבקשים מכם להקדים ולשלוח את הזמנותיכם מוקדם ככל האפשר לפני מוכנות הסחורה