open/close

עדכון ודגשים להוראת הנוהל: הסכם הסחר ישראל-ארה"ב

הננו מביאים לתשומת לבכם את העדכון חדש מהמכס בנוגע להוראת הנוהל החדשה בדבר הצהרת מקור לפפי הסכם הסחר בין ישראל לארה"ב:
ספקים בארה"ב התלוננו כי נתקלו בקושי טכני לכלול את הצהרת ההעדפה בגוף החשבון.

ספקים בארה"ב התלוננו כי נתקלו בקושי טכני לכלול את הצהרת ההעדפה בגוף החשבון.
בעקבות פניות שקיבל, פרסם מנהל המכס עדכון להוראת הנוהל ובו הוסיף את נספח ג' המסביר את המושג "מסמך מסחרי אחר " לצורך הצהרת חשבונית
על פי העדכון, המכס יכיר בהצהרת העדפה אשר תוכן על גבי "מסמך מסחרי אחר" ותונפק במחשבי היצרן או היצואן בארה"ב בלבד, ובלבד שיתקיימו כל התנאים הבאים:
• המסמך מהווה נייר מכתבים של היצואן או היצרן ויישא את הכותרת: "Invoice Declaration".
• המסמך יכלול את הלוגו של היצואן או היצרן ,פרטים מזהים של היצואן או היצרן כולל המען ותאריך הנפקת המסמך ואת הפרטים הבאים:
- מספר חשבונית מכר של הטובין
- תאריך הנפקת החשבונית
- מקום הוצאת החשבונית
• החידוש והעדכון בהוראת הנוהל באה כדי לפתור את הבעייתיות שנוצרה כאשר:
- משלוחים הגיעו מארה"ב אך החשבונית הינה של צד שלישי כולל צד שלישי שאינו אמריקאי, ומשמשת כחשבון היבוא למדינת ישראל.
הצהרת Invoice Declaration תינתן ע"י היצרן בארה"ב בהתאם לכללים לעיל.
- במקרים בהם הטובין מועברים למחסני הפצה קדמיים וחשבונית העסקה מונפקת ע"י גורם בארה"ב או במדינת ביניים יש לפרט במסמך Invoice Declaration שיונפק בארה"ב את רשימת הטובין המקוריים הזכאים להעדפת מכס.
במקרים אלו נדרש לצרף כמובן גם תעודת מעבר Non- Manipulation חתומה ע"י המכס במדינת ביניים.
• בהזדמנות זו נחדד כי לא ניתן לקבל הצהרה כאשר היא בכתב יד, חותמת או מדבקה.
• חשבון ההצהרה יערך על ידי היצואן או היצרן בלבד, כל גורם אחר אינו רשאי להוסיף הצהרה בחשבון.
• יש להקפיד על הנוסח שנקבע בהסכם ולא לשנות דבר (מצורף)
• להזכירכם, ניתן להשתמש בתעודת מקור Certificate Of Origin עד ה- 30

 

אנו משתמשים ב cookie למטרות סטטיסטיות ולשיפור חוויית המשתמש. אם אתה גולש באתר זה, אתה מסכים לשימוש ב cookie. קרא עוד במדיניות cookie Close